Odvetniška pisarna - področja dela

Civilno pravo, kazensko pravo, gospodarsko pravo, družinsko pravo, delovno pravo, upravno pravo:

 
  • sestavljanje tožb v vseh civilnih zadevah (gospodarski spori, premoženjski spori, družinski spori, odškodninski spori, v lastninskih in posestnih sporih, sporih za dediščino, delovnih sporih itd.), sestavljanje predlogov in drugih vlog v nepravdnih postopkih za ureditev mej, določitev nujne poti, dedovanja in v izvršilnih postopkih, upravnih postopkih in upravnih sporih,
  • zastopanje strank pred sodišči in drugimi organi,
  • sestavljanje vlog in zastopanje obdolžencev in oškodovancev v kazenskih postopkih in v postopkih o prekrških,
  • sestavljanje vseh vrst pogodb (prodajne, darilne, najemne, menjalne, razdelilne, pogodbe o služnostih, dedne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, gospodarske pogodbe itd.),
  • sestavljanje vseh vrst pogodb, sporazumov in drugih listin, za katere se zahteva notarski zapis,
  • sestavljanje oporok,
  • sestavljanje odškodninskih zahtevkov (npr. iz prometnih nezgod, nezgod pri delu in iz povzročitve različnih drugih škod)  zoper povzročitelje škode ali zavarovalnice,
  • sestavljanje zemljiškoknjižnih predlogov za vpis pravic v zemljiško knjigo,
  • dajanje pravnih nasvetov in mnenj ter možnost izvensodnega poravnavanja.